Tất cả câu hỏi của chúng tôi đều tuân theo Chương trình giảng dạy của Úc được thiết lập bởi Hội đồng Nghiên cứu

Nội dung theo sát chương trình giảng dạy của Úc !

Số & Đại số

Đo lường & Hình học

Thống kê & Xác suất

Số & Đại số

Số Nguyên

Cộng &
Trừ

Mẫu &
Đại số

Nhân
& Chia

Phân số &
Thập phân

Đo lường & Hình học

Đo độ dài

Diện tích

Thể tích &
Công suất

Khối lượng

Vị trí

Góc độ

Thời gian

Hình khối 2D & 3D

Thống kê & Xác suất

Thống kê

Xác Suất

Phần mềm hoạt động trên hầu hết
các thiết bị điện tử! !

Register Free